NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.FLOWERSTORIESSTORE.COM

SPRZEDAJĄCYM JEST SONIA TWARDOŃ DESIGN, OS. B. ŚMIAŁEGO 38/27, 60-682 W POZNANIU, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODLEGAJĄCA WPISOWI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WPISANY POD NUMEREM NIP: 777-31-03-510, REGON: 384157592, ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE „USŁUGODAWCĄ”., KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ: 

–  KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: sonia@flowerstories.pl

§ 1 DEFINICJE

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI – TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY.

USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.FLOWERSTORIESSTORE.COM ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.FLOWERSTORIESSTORE.COM

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY WWW.HIUMASTORE.COM PROWADZI PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE WWW.HIUMASTORE.COM SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE,  WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

5. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.HIUMASTORE.COM SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ.

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL W POSTACI ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZY. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7.    W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

8.    KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KLIENT POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN KLIENTA TO PODANY PRZEZ NIEGO ADRES E-MAIL. HASŁO JEST CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KLIENTA. HASŁO KLIENTA NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU I KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA GO W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH.

PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA.

CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH

.3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM TOWARZE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).

4. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU. KLIENT MOŻE SIĘ ZAPOZNAĆ Z CENNIKIEM DOSTAW PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).

2. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE NASTĄPIĆ ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ONLINE (BLUE MEDIA S.A.) ORAZ KARTĄ W SYSTEMACH:

– Visa 

– Visa Electron 

– MasterCard 

– MasterCard Electronic 

– Maestro

, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (PAYPAL) LUB PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE SKLEPU.      

3. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 14 DNI, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE KLIENTA (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA RZECZY, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI – OD DNIA JEJ ZAWARCIA. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES USŁUGODAWCY. DOTYCZY ZAMÓWIEŃ I PRZESYŁEK NA TERENIE POLSKI. 2. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ/PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH ZWROT JEST MOŻLIWY ZGODNIE Z PKT. 1 JEDNAK Z ZASTRZEŻENIEM PONIESIENIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW WYSYŁKI DO ZAMAWIAJĄCEGO. 3. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

4. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES USŁUGODAWCY W NIENARUSZONYM STANIE BEZ ŚLADÓW NOSZENIA ORAZ Z PLOMBAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI.

5. ZWROT ŚRODKÓW ZOSTANIE DOKONANY NA KONTO, Z KTÓREGO ZOSTAŁO OPŁACONE ZAMÓWIENIE PRZEZ KONSUMENTA.

6. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ USŁUGODAWCA DOKONA ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KONSUMENTA NA RACHUNEK PRZYPISANY DO KARTY PŁATNICZEJ.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I WYPEŁNIONYM ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM KTÓRE USŁUGODAWCA NA PROŚBĘ WYŚLE KONSUMENTOWI.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. JEŻELI USŁUGODAWCA UZNA REKLAMACJĘ ZA ZASADNĄ TOWAR ZOSTANIE NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA NOWY, BADŹ ZGŁOSZONĄ REKLAMACJĘ ODRZUCONO JAKO NIEZASADNĄ, USŁUGODAWCA NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI TAKI TOWAR FIRMĄ KURIERSKĄ, NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES, CHYBA, ŻE ZOSTANIE USTALONA Z KUPUJĄCYM INNA FORMA PRZEKAZANIA TOWARU.

6. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI JEST USŁUGODAWCA.

DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY, W ZAWIĄZKU Z TYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA DOSTAWĘ ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA. KLIENCI MAJĄ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA. DANE SĄ PRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE.

INFORMACJA O METODACH I ŚRODKACH TECHNICZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH:

a) W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO KORYGOWANIA WPROWADZONYCH DANYCH POPRZEZ EDYCJĘ PROFILU KONTA.

b) WERYFIKACJI DANYCH LUB KOREKTY ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TAKŻE POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL DO USŁUGODAWCY NA ADRES KONTAKT@HIUMASTORE.COM

c) KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH WPROWADZONYCH PODCZAS TWORZENIA KONTA W KAŻDYM CZASIE W RAMACH UDOSTĘPNIONYCH OPCJI.

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

a) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

b) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB PRZEZ PRZEKAZANIE KLIENTOWI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

c) TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY ORAZ UDOSTĘPNIANA NA KAŻDE ŻĄDANIE KLIENTA. 

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ZMIANIE REGULAMINU ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL.

2. JEŻELI W CZASIE, JAKI UPŁYNĄŁ OD OSTATNIEGO LOGOWANIA NASTĄPIŁA ZMIANA REGULAMINU SKLEPU, KLIENT AKCEPTUJE LUB NIE JEGO POSTANOWIENIA PO ZMIANACH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI PO WPROWADZENIU JEGO ZMIAN, ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE SĄ MOŻLIWE.

3. KLIENTOWI, KTÓRY NIE AKCEPTUJE WPROWADZONYCH W REGULAMINIE ZMIAN PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO USUNIĘCIA KONTA W KAŻDYM CZASIE.

4. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU BĘDĄ REALIZOWANE WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

§ 10 RABATY I ZNIŻKI

1. RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ I NIE SUMUJĄ. PROMOCJE KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W SKLEPIE NIE MOGĄ ŁĄCZYĆ SIĘ Z INNYMI RABATAMI OBNIŻAJĄCYMI CENĘ KOŃCOWĄ PRODUKTU. NA JEDEN PRODUKT MOŻNA WYKORZYSTAĆ MAKSYMALNIE JEDNĄ OBNIŻKĘ CHYBA, ŻE MOWA O PROMOCJI NA DARMOWĄ WYSYŁKĘ LUB INNYCH AKCJACH PROMOCYJNYCH KTÓRE NIE INGERUJĄ NA KOLEJNE OBNIŻENIA CEN KOŃCOWYCH PRODUKTU.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT JEST USZKODZONY MECHANICZNIE. W CELU ZACHOWANIA PRAWA DO GWARANCJI I PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWSZE PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI OD KURIERA KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE LUB PRODUKT NIE ULEGŁY USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI LUB PRODUKT NOSZĄ ZNAMIONA USZKODZENIA NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ PRZESŁAĆ INFORMACJE NA ADRES KONTAKT@HIUMASTORE.COM

2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

3. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).